Няма човек, който да обгърне Родопа с един поглед.
0886 39 25 96

Лов и риболов


Лов, благороден елен, трофеиТуристически регион Западни Родопи е известен с високите качества на ловни трофеи. С традиции и професионализъм  ще ви зарадват ловните излети на дивечовъдно ловно стопанство „Извора“, гр. Девин, комфорта и удобството на двата ловни дома „Девин“ и „Кози рог“ и великолепната природа, досегът с която дарява наслада за всички сетива. Чудесни възможности и вълнуващи преживявания очакват и онези, които вместо с оръжие, са избрали да ловуват с фотоапарат.

Многообразието на теренни форми, богатата растителност, изобилието на изворни и речни води и труднодостъпните терени, са естествени предпоставки за голямото животинско разнообразие. Надморската височина в региона е между 750 и 1860 м. Дървесната растителност е разнообразна, до 1200 м. преобладават бук и дъб, допълвани от габър, келяв габър, воден габър, трепетлика, бреза, явор, ясен, бряст, ива, дребнолистна липа, шестил, черна и бяла елша, върба, офика, киселица, джанка, дива круша, дива череша и др. В зоната над 1200 м се срещат основно бял бор, ела, смърч, черен бор, бук, габър, трепетлика и др.

Лов на дива свиня в Западни РодопиПредставителите на животинското царство в региона са разнообразни: дива коза, благороден елен, елен-лопатар, муфлон, сърна, дива свиня. От хищниците се срещат мечка, вълк, лисица, дива котка, видра, бялка, златка и язовец. От птиците се срещат глухар, лещарка, гривек, гургулица, пъдпъдък и др. Дневните грабливи птици са представени от скален орел, малък и голям креслив орел, мишелови, ястреби и ветрушки. От нощните грабливи птици обитават бухал, горска ушата сова, кукумявка и други. Много от растителните и животински видове, обитаващи региона са защитени от Закона за биологичното разнообразие и ловът/брането им е забранен/о.

В регион Западни Родопи индивидуален лов организира Ловно стопанство „Извора“, а участие в групови ловни излети за дива свиня могат да ви предложат ловните дружини в гр. Девин. Ловни излети организира и Ловно стопанство „Омана“, гр. Доспат.

ловен-дом-1-1

Повече информация за възможностите за индивидуален лов ще намерите тук.

Западните Родопи са мечта и за всеки риболовец, предоставяйки отлични условия за риболов на язовирите Въча, Доспат, Тешел, и Цанков камък, и реките Буйновска, Въча, Девинска, Доспат и Караджадере.

Риболов в Западни Родопи

Водоемите са богати на пъстърва (балканска и дъгова), червеноперка, шаран, кефал, костур, мряна и др. На язовир „Цанков камък“ дори през зимата можете да уловите рекордни шарани! В зоната за риболовен туризъм „Поречието на река Девинска“ често се провеждат състезания по риболов.

Заповядайте в Западни Родoпи – рай за любителите на ловни и риболовни трофеи не само с въдица и пушка, но и с фотоапарат!

Изберете нашето предложение за запалените риболовци:

Кратък маршрут, Западни родопиКъс маршрут (3 дни)

Риболов в Западни Родопи

Изберете нашето предложение за любителите на лова:

Дълъг маршрут, Западни РодопиДълъг маршрут (6 дни)

Лов в Западни Родопи