Няма човек, който да обгърне Родопа с един поглед.
0886 39 25 96

Караджа дере


Защитената местност Караджа дере е с площ около 1000 хектара, разположена е в близост до гр. Доспат и с. Късак. Обявена е през 2008 г. с цел опазване на местообитанията на редки и защитени растителни и животински видове по поречието на река Сърнена и прилежащите ѝ територии. zashtitena_mestnost_karadjadere

Сред защитените видове са балканска паламида (Doronicum austriacum Jack), зеленоцветен напръстник (Digitalis viridiflora Lind), родопска горска майка (Lathrea rhodopea Dingler), планинска дилянка (Valeriana Montana L.), сойка (Garrulus glandarius), черен кълвач (Dryocopus martius), червеногърба сврачка (Lanius collurio), черен синигер (Parus ater), голям пъстър кълвач (Dendrocopus major), обикновена кръсточовка (Loxia curvirostra), видра (Lutra lutra), европейска блатна костенурка (Emys orbicularis), жаба дървесница (Hylla arborea), глухар (Tetrao urogallus) и др. pejka_karadjadereЧрез програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд в ЗМ Караджа дере е финансиран проект за опазване на световно значим вид – Видра (Lutra lutra), по който са реализирани мерки за разселване на вида.  zaviryavane_karadjadere

Изградени са над 3 км. речни течения с възстановени местообитания чрез завиряване и зарибяване, и за първи път е реализирана практиката за улов на видрите от конфликтните територии (около язовир Доспат) и разселването им в изградените местообитания по реката. По проекта е изграден природозащитен информационен център в ЗМ Караджа дере, закупен е и плаващ природозащитен информационен център за язовир Доспат.

posetitelski_center

Обособен е също така и дендрологичен маршрут за любителите на екотуризъм.

Повече снимки от Западни Родопи ще намерите тук.