Няма човек, който да обгърне Родопа с един поглед.
0886 39 25 96

Европейски проект


Проект Богатствата за Западни Родопи, логоРегионалният туристически продукт на общините Борино, Брацигово, Девин и Доспат е разработен в рамките на европейски проектБогатствата на Западни Родопи„, който се  изпълнява съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-03/2012/008, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., Схема BG161PO001/3.2.-03/2012 “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ”.

Главната цел на проекта е да се развие атрактивен регионален туристически продукт и да се повиши ефективността на регионалния маркетинг.

Реализацията на предвидените в рамките на проекта дейности следва да доведат до постигането на следните специфични цели:

 • Популяризиране на региона като обща туристическа дестинация;
 • Окомплектоване и предлагане на атрактивни и конкурентни туристически пакети;
 • Увеличаване броя на туристите, посещаващи региона и удължаване средната продължителност на техния престой;
 • Привличане на нови пазарни сегменти и по-пълноценно оползотворяване на природни и антропогенни ресурси;
 • Използване на ефективни съвременни средства за комуникация, които да гарантират ефективно информиране на целевите групи и популяризиране на регионалния туристически продукт.

Целевите групи, към които е насочен проектът са:

 • Българските и чуждестранни туристи (основно от Гърция, Турция, Русия, Украйна и Великобритания)
 • Местните и чуждестранни туроператори и туристически агенти

Крайните бенефициенти на резултатите от проекта са:

 • Общинските администрации на четирите общини Девин, Доспат, Брацигово и Борино;
 • Местните хотелиери, ресторантьори и други съдържатели на туристическа база;
 • Неправителствените организации, работещи в сферата на туризма в целевата територия;
 • Жителите на общините-партньори.

Основните проблеми, които ще бъдат разрешени чрез реализирането на проектa са:

Проблем:

Преодоляване чрез:

Недостатъчна информация за региона, вкл. на международния пазар Изготвяне и разпространение на рекламни материали и реализиране на маркетингова стратегия.Участие в туристически борси и изложения в страната и чужбина.Организиране на информационни събития на местно ниво.
Липса на достатъчно атрактивни туристически пакети, основаващи се на местните природни и културно-исторически ресурси Разработване и предлагане на атрактивни туристически пакети в 6 направления:

 • Селски туризъм
 • Екотуризъм
 • Планински, спортен и приключенски туризъм
 • Здравен туризъм – СПА, балнеология, климатолечение
 • Културен туризъм
 • Лов и риболов
Слаба кооперативност между местните участници на туристическия пазар Засилване на партньорството между участниците в туристическия бизнес в рамките на регионален туристически форум
Изостаналост на региона, застаряващо население, ниско самочувствие Повишаване на самочувствието и чувството за принадлежност към местната общност чрез нова интерпретация на културното и природно наследство